bigraphydr

banner2

مصادیق دیگر تقاضای ابطال ثبت |دفتر حقوقی موکل

از دیگر مصادیق ابطال ثبت، می توان به ابطال علامت ثبت شده، در حمایت از علامت جمعی، ابطال جزئی علامت و همچنین ابطال ثبت علامت در خصوص برخی کالاها یا خدمات ثبتی اشاره نمود.

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

1-ابطال علامت جمعی، که در قانون ثبت علائم تجاری مصوب 1310 ذکری از آن در میان نبود، اما در قانون جدید شاهد آن هستیم که در ماده 43 این قانون، در این باره مقرر می دارد:

«علاوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده 41، هرگاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده 42 از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می کند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت بع مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می کند.»

 

2-ابطال جزئی علامت، مصداق دیگری از موارد ابطال ثبت علامت تجاری است، که میتوان آن را از جمله نوآوری های قانون جدید برشمرد. ابطال جزئی علامت یا ابطال ثبت علامت، در خصوص برخی از کالاها یا خدمات ثبتی به طور صریح در تبصره ماده 147 آیین نامه قانون فوق، پیش بینی شده است. در حالیکه قانون سابق در اینباره ساکت بود، تبصره ماده مذکور اینگونه مقرر می دارد: «ابطال بخشی از علامت یا ابطال ثبت علامت نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات ثبت شده نیز مطابق مقررات همین فصل به عمل می آید.»

 

بنابراین چنانچه بخشی از علامت مغایرتی با حقوق اشخاص ذینفع داشته باشد یا اینکه علامت متنازع فیه صرفا در خصوص برخی کالاها یا خدمات ثبت شده با حقوق دیگران در تعارض باشد در این صورت محاکم مطابق تبصره و فوق الذکر حکم به ابطال همان بخش (جزء) مغایر، صادر خواهند کرد. لازم به ذکر است در قانون سابق در ماده 22 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 جهت اقامه دعوای ابطال ثبت علامت تجاری مرور زمان سه ساله در نظر گرفته شده بود، و این امر به اعتبار علامت تجارتی می افزود اما یکی از ایرادات جدی قانون جدید در موضوع مورد بحث عدم پیش بینی مرور زمان برای اقامه دعوای ابطال ثبت علامت تجاری است زیرا این امر باعث تزلزل اعتبار علامت تجارتی خواهد بود. بنابراین لازم است که قانونگذار موعدی را جهت اقامه دعوای اعتراض در اصلاحات بعدی پیش بینی کند.

 

در خصوص ابطال ثبت علامت تجاری می توان به دعوی آقای «الف» به وکالت از شرکت فرآوره های لبنی کاله، به طرفیت شرکت.... و اداره ثبت شرکت ها به خواسته ابطال اظهارنامه شماره 8005764 و الزام خوانده ردیف دوم بر ثبت اظهارنامه شماره 8007753 و 8003038 به دادگستری تسلیم و توضیح داده است که خواهان طی اظهارنامه های فوق الذکر تقاضای ثبت کلمه کاله را در طبقات 29-30-31-32-35 از خوانده ردیف دوم نموده است اما خوانده ردیف اول نیز طی اظهارنامه 8005764 مورخ 27/5/80 تقاضای ثبت کلمه کاله را برای طبقات 29-30-31 کردند که چون خواهان سابقه استفاده مستمر از آن علامت را در طبقات درخواستی دارند ابطال اظهارنامه خوانده ردیف اول را می خواهند وکیل خوانده ردیف اول توضیح داده است که مقدم بر اظهار نامه خواهان طی اظهارنامه های.... به استناد دادنامه شماره 1469- 18/11/79 دادگاه تقاضای ثبت علامت را برای طبقات 29-30-31 جهت موکل خود نمودند که با توجه به تقدم اظهارنامه و دادنامه فوق دعوی وکیل خواهان مردود می دانند... .

پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ارجاع و شعبه یاد شده پس از انجام تشریفاتی قانونی به شرح زیر مبادرت به صدور رای نموده است: « نظر به اینکه سبق استفاده خوانده از علامت کاله و تقدم تاریخ اظهارنامه و نیز دادنامه موصوف دفاع وکیل خوانده را توجیه می نماید و وکیل خواهان دلیلی بر استفاده از علامت کاله برای طبقات 29-30-31 مورد درخواست خوانده ارائه ندادند دعوی وکیل خواهان را برای ابطال اظهارنامه خوانده در طبقات مذکور، غیر ثابت تشخیص داده و مستندأ به ماده (1) قانون ثبت علائم و اختراعات و ماده 97 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان در این مورد صادر می نماید و در خصوص دعوی وکیل خواهان برای ثبت کلمه کاله در جهت طبقات 32-35 دعوی وی را ثبا تشخیص داده و مستندأ به ماده مرقوم حکم بر الزام خوانده ردیف دوم به ثبت خواهان نسبت به رای صادره اعتراض و شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران به موضوع رسیدگی و رای صادره را عینا مورد تایید قرار داده است.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.

 

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید

مشاوره حقوقی