علائم تجاری

نکات مهم قبل از مراجعه به وکیل دادگستری

نکته اول

در ابتدای مراجعه به وکیل به محل پروانه وکیل دقت نمایید که دارای پروانه تهران باشد. همچنین ارجحیت با وکلای دارای تابلو و پایه یک می باشد.

نکته دوم

وکیل خوب وکیلی است که رزومه کاری خود را در خصوص پرونده شما ارائه نماید تا مطمئن شوید از عهده انجام کار وکالتی شما بر می آید

نکته سوم

بهترین زمان مراجعه به وکیل ابتدای کار بوده و مراجعه به وکیل در اثنای کار احتمال موفقیت شما را کاهش میدهد. لذا در ابتدای کار به وکیل مراجعه کنید.

نکته چهارم

در صورتی که توانایی گرفتن وکیل را ندارید می توانید با مراجعه به دفتر ما و تنظیم لوایح و دفاعیه و اظهارنامه و دادخواست نیاز حقوقی خود را مرتفع کنید.

نکته پنجم

زمان مراجعه به وکیل از کارآموز بودن یا پایه یک بودن ایشان اطمینان حاصل نمایید. کارآموزان وکلالت با محدودیت هایی مواجه هستند فلذا در صورت وکالت دادن به ایشان احتمالا با مشکلاتی مواجه خواهید شد.

نکته ششم

افتخار ما این است که دارای سابقه و تجربه بوده و تیم وکالتی ما همگی دارای پروانه تهران و وکلای پایه یک می باشند.

شرایط قانونی احراز وکالت دادگستری

یک وکیل دادگستری طبق ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶بایستی شرایط عمومی ذیل را دارا باشد:
-1
وکیل دادگستری باید به احکام و مبانی دین مقدس اسلام اعتقاد داشته و به آنها عمل نماید.
-2
وکیل دادگستری بایستی معتقد و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون‌اساسی باشد 
-3
وکیل دادگستری نباید پیشینه محکومیت کیفری داشته باشد
-4
از شرایط دیگر وکیل دادگستری نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد، و همچنین وابسته نبودن به رژیم پهلوی
5-وکیل دادگستری نباید هیچ یک از گروهک های غیر قانونی و معاند را حمایت و در آنها فعالیت داشته باشد.
-6یک دیگراز شرایط وکیل ایده آل عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی می باشد.


همچنین وکیل دادگستری نیازمند اخذ یکسری شروط اختصاصی جهت احراز در امر وکالت است که شامل :


-1
اولین شرط اختصاصی؛داشتن درجه کارشناسی رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاههای داخل یا خارج که مورد تایید وزارت علوم است. حتی داشتن مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در رشته حقوق، بدون داشتن مدرک کارشناسی برای اخذ پروانه وکالت کافی نیست. 2- متقاضی وکالت باید در امتحان ورودی جهت اخذ پروانه کار آموزی وکالت شرکت نموده و قبولی کسب کند که این امتحان سالی یک بار تحت نظارت اتحادیه کانونهای وکلای دادگستریدر کشور برگزار می شود.

خصوصیات وکیل خوب دادگستری

در ذیل به چند صفات خوب یک وکیل مدافع اشاره خواهیم داشت.


يک وکيل مدافع زحمت کش:

شما نمي خواهيد که يک وکيل مدافع تنبل وکاهل داشته باشيد بلکه آرزو داريد وکيل مدافع شما بسيارزحمت کش باشد.


يک وکيل مدافع متخصص(داراي علم کافي درقانون(


شما ميخواهيد يک وکيل مدافع داشته باشيد که درمورد فعاليت هاي را که انجام ميدهد معلومات کافي از نظرقانون داشته باشد. که دراينصورت ميتواند به شما مشوره ورهنمايي مفيد از نظر قانون نمايد.

يک وکيل مهربان:


شما نميخواهيد وکيل مدافعي داشته باشيد که بداخلاق وسنگدل باشد. شما کسي راميخواهيد که به شما مهربان بوده وباشمامنحيث بشر رويه نيک داشته باشد.شما خو ازقبل هم پريشان هستيد زيرا درتوقيف بسر ميبريد وفاميل شما هم دست و پاچه است . شما به وکيل مدافعي ضرورت نداريد که شمارا به اتهام وارده عليه شما ملامت نمايد. وبگويد که آيا شما راستي بيگناه هستيد ويا مجرم؟

يک وکيل باحوصله:

شما چون درتوقيف قرار داريدواز فاميل تان جدااستيدپس بسيار تحت فشار خواهيد بود پس شما يک وکيل مدافعي بايد داشته باشيد که همه اين رادرک کرده وتمام موضوعات را به شکل مشرح به شما توضيح وتشريح نمايد.

يک وکيل مدافع صادق:

چون آزادي شما سلب شده ووکيل مدافع ازشما خواهش ميکند که تمام موضوعات مخصوص زنده گي تانرا به وي ارائه نماييد. پس شما به وکيل مدافعي ضرورت داريد که بتوانيد بالاي آن  باور واعتماد داشته باشيد. يک وکيل مدافعيکه رشوت نگيرد. ووکيل مدافعيکه چيزي که ميگويد به آن عمل کند. شما همچنان به وکيل مدافع ضرورت داريد که نه تنهما موضوعاتيراکه شما ميخواهيد بشنويد به شما بگويد بلکه تمام حقايقي را که مربوط به قضيه شما است به شما بگويد. همچنان وکيل مدافع بايد کسي باشد که به حرف وي قاضي وڅارنوال باور کنند.زيرا وکيل مدافعيکه از شهرت بد ونام بد ميان څارنوالان وقضات برخوردار باشد . پش مشکل است که از شما به وجه احسن دفاع کند.

يک وکيل مدافع مخلص:

بازهم شما به وکيل مدافعي ضرورت داريد که به چيزيکه ميگويداعتماد کامل داشته باشد. وکيل مدافعيکه بالاي حرف خود اعتماد داشته باشد وچيزيکه به شما ميگويد به درست بودنش باور دارد ميتواند که وظيفه خويش را به اخلاص انجام داده ونقش آن دردفاع از شما بسيار قناعت بخش خواهد بود.

يک وکيل مدافعي که خوب بتواند صحبت کند:

شما وکيل مدافعي را ميخواهيد که مکالمه و تقریری خوب داشته باشد. نامبرده بايد طوري تکلم کند که شما آنرا به بهترين شکل درک کنيد وهمچنان مکالمه وي بايد با قضات طوري باشد که تما م حقايق مربوط به قضيه تانرا به آنها تشريح کرده بتواند.ووکيل مدافع بايد توانمندي سوال کردن از شهود را داشته باشد. ودرمورد يک قضيه استدلالات منطقي را ارائه کرده بتواند. يک وکيل مدافع بايد باهرنوع مردم چي فقير باشد يا غني چي تعليم يافته باشد يا بي سواد چي ذکي باشد يا تنبل تکلم صحيح کرده بتواند. وکيل مدافع بايد باهرنوع اشخاص ملاقات کند.چي څارنوال باشديا قاضي وياهم شهود. وبايد قادربه تکلم با آنها باشد.بدون آنکه آنها را برتر بدانند. اگر وکيل مدافع توانمندي بدست آوردن روابط با مردم را داشته باشد پس مردم هم با آن همکاري ميکنند.

يک وکيل مدافع با جرآت:


وکيل مدافع شدن بسيا مشکل است. درصورتيکه يک شخص درمقابل منافع عامه کدام تخلفي را مرتکب شده باشد ووکيل مدافع از او دفاع کند پس شايد جامعه بالاي وي فشارواردخواهد کرد.پوليس څارنوال وقاضي هم وکيل مدافع را تحت قشار مي آورند تاازدفاع موکلش درگذر شود.وشايد وي را بترساند.شما ديگر هيچکس نداريد که به وي مراجعه کنيد.پس به وکيل مدافعي ضرورت داريدکه با جرآت بوده وباوجود فشارها وخطراتي که به وي متوجه اند از دفاع به شما ادامه دهد.

يک وکيل که پشت کارداشته باشد:

شما به وکيل مدافعي ضرورت داريد که هيچگاهي به جواب ردکسي تسليم نشودو درحل مشکلات از خود خلاقيت نشان داده وراهاي بيرون رفت از مشکلات را دريابد.

يک وکيل مدافع انتقادکننده:

شما تحت فشار روحي قرارداريد وممکن احساساتي باشيد. شما به يک وکيل مدافعي ضرورت داريد که به تمام جوانب قضيه شما وقوانين مربوط به قضيه بسيار دقيق عمل نموده که  اين  موضوع باشما دردرازمدت کمک کننده است.وکيل مدافع بايد به بررسي گفتار څارنوال و قاضي قادربوده وبتواندکه به آنها جواب قناعت بخش ارائه کند.
يک وکيل مدافعي که قضاوت بهترنموده بتواند: شما به وکيل مدافعي ضرورت داريد که درفعاليت هاي خود بهترين آنرا انتخاب کند. به يادداشته باشيدکه آزادي شما سلب شده است. ووکيل مدافع بايد تعقل کامل داشته  باشد که شما چي وقت به کمک ضرورت داريد. شما به يک وکيل مدافع ضرورت داريدکه زمانيکه به يک سوال مغلق روبروميشود به سرعت جواب داده بتواند.(مثلاً يک سوال مغلق درمحکمه ازطرف قاضي ويا يک استدلال خوب څارنوال که به ضرر موکل شما باشد.) برعلاوه زمانيکه يک څارنوال يک استدلال خوب را ارائه ميکند ويا هم قاضي يک سوال مغلق را مطرح ميکند.وکيل مدافع بايد احساساتي نشده وعکس العمل شديد نشان ندهد . وطوري بايد جلوه دهد که اصلاً سوال مشکل نبوده واستدلال بسيار ضعيف بوده است. (طورمثال اگر څارنوال يک استدلال خوبي را ارائه کند. بايد وکيل مدافع سر خويش را پايئن نکند وسرخودرا تکان  هم ندهدو صدا هم نزند که اين يک استدلال خوب بود(.

يک وکيل مدافع مواظب:

شما يک وکيل مدافعي را ميخواهيدکه به حقايق و مسائل قانوني قضيه شما متوجه باشد. اگر يک قانون جديد تصويب ميشود وقضيه شما را تحت تاثير مي آوردپس شما به وکيل مدافعي ضرورت داريد که به آن متوجه شده ودرموردآن تفکر سالم کرده بتواند. ونتايج آنرا تحليل کرده بتواند. شما به يک وکيل مدافعي ضرورت داريد که به سوالات قاضي واستدلالات څارنوال به وجه احسن پاسخ دهد.

چرا باید برای انتخاب وکیل با دفتر حقوقی موکل تماس بگیریم؟

دفتر حقوقی موکل مجموعه‌ای از وکلاء متشکل از اوصاف و خصوصیات فوق الاشعار است که دارای این موارد میباشد به این صورت که شامل گروهی از وکلا که هر یک حسب تخصص خود وکالت پرونده‌های حقوقی در حوزه های متنوع وکیل خانواده، وکیل کیفری، وکیل اراضی و املاک، وکیل وصول مطالبات، وکیل امور تجاری و شرکتها و مسائل مربوط به دیوان عدالت اداری به صورت تخصصی میباشند.

در صورتیکه توانایی مالی برای گرفتن وکیل را هم نداشتید، می‌توانید با دریافت مشاوره حضوری و غیرحضوری( آنلاین)  در خصوص روند پرونده خود راهنمایی های لازم را دریافت کنید.

آنچه درمورد وکیل و وکالت باید بدانید:

وکیل بدون هیچ محدودیتی در موضوع پرونده می‌تواند در تمام موارد و به نفع موکل خود در کل ایران اعلام وکالت نماید. البته رسیدن به این نقطه مقدماتی دارد که اولین آن توافق میان وکیل و موکل بر سر پرونده است. بعد از گفتگوی میان وکیل و موکل، قراردادی میان آنها تنظیم می‌شود که مبلغ حق‌الوکاله و نحوه پرداخت این مبلغ را مشخص می‌کند، این مبلغ نیز توافقی است . وکیل سپس در پرونده اعلام وکالت می‌کند و با قراردادی که نشان می‌دهد وکالت یکی از طرفین پرونده را پذیرفته و نیز با معرفی‌اش به عنوان وکیل از سوی یکی از طرفین پرونده در قالب لایحه، فعالیت خود را آغاز می‌کند. برخی از وکیل توقع معجزه و حل یک شبه پرونده را دارند.وکیل دادگستریمی‌توانند در زمینه تشخیص حق از باطل و اجرای دقیق و صریح عدالت در محاکم با تنظیم دادخواست، طرح دعوی و بیان صحیح و دقیق ادعا و دفاع و در نظر گرفتن ادله لازم و تقدیم و اقامه آن در زمان مقرر به دادگاه و مهم‌تر از همه تعامل با دادگاه در جهت سیر عادی و قانونی پرونده به تشخیص و احراز موضوع، دادگاه‌ها را یاری کنند. این‌که برخی افراد تصور می‌کنند وکیل قادر به حل و فصل پرونده به هر شکل ممکن است، اصلا تصور درستی نیست بلکه وکیل در مقابل موکل، دفاع از پرونده وی را تنها در توانایی علمی و فنی خود قبول می‌کند و هیچ تعهدی برای حصول نتیجه به موکل نمی‌دهد. مثلا تعیین اوقات دادرسی با محکمه است و به همین سبب وکیل نقشی در تسریع یا طولانی شدن جریان دادرسی ندارد و هیچ گونه تضمینی برای انجام کار موکل در موعد و مدت مشخص داده نمی‌شود. در برخی موارد شنیده می‌شود که موکل به وکیل خود می‌گوید تنها در صورت برنده شدن در پرونده حاضر است پول بدهد حال این‌که این شرط باطل است و حتی اگر در قرارداد ذکر شود، قابلیت اجرایی ندارد چون مطابق قانون خلاف مقتضای عقد است.

در پرونده‌های حقوقی، بدون حضور موکل، وکیل می‌تواند ضمن اعلام وکالت و ارائه لایحه از موکل خود دفاع کند اما در پرونده‌های کیفری، خود متهم باید حضور داشته باشد و تا زمانی که تحقیقات مقدماتی به پایان نرسیده، وکیل حق دخالت ندارد و با اتمام مراحل دادرسی و تحقیقات مقدماتی او می‌تواند وارد پرونده شود. علت این مساله هم این است که چون موکل متهم به انجام جرمی کیفری است، وکیل نمی‌تواند پاسخگوی اتهام او باشد و او خودش باید نسبت به این مساله پاسخگو باشد.وقتی دیگر وکیل نمی‌خواهیم هر موکلی می‌تواند در هر مرحله‌ای از دادرسی وکیل خود را عزل کند. این کار یا طی توافق با وکیل صورت می‌گیرد و هر دو با مراجعه به دادگاه، این موضوع را اعلام و در پرونده منعکس می‌کنند یا به شکلی یکطرفه صورت می‌گیرد و موکل با نوشتن لایحه‌ای به دادگاه وکیل خود را از پرونده عزل می‌کند و یا این‌که وکیل دیگری معرفی می‌کند. البته در خصوص پرداخت حق الزحمه باید توافقی صورت گیرد و این‌گونه نیست که فردی بتواند بعد از انجام شدن کارش  وکیل خود را عزل نماید و پولی هم به او پرداخت نکند، بلکه قراردادی که میان وکیل و موکل تنظیم می‌شود، لازم‌الاجراست و در صورت تخلف هر یک از طرفین قابلیت پیگیری در مراجع حقوقی را دارد.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید