دکتر علی رفیعی

 • ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران
  باسلام
  احتراماً در خصوص پرونده تحت کلاسه بشماره.. که منجر به صدور دادنامه برخلاف گردیده است بدین وسیله ضمن تجدیدنظرخواهی از دادنامه بشماره..................... مورخ............... مستند به جهات الف، ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطالب ذیل جهت تنویر ذهن آن مقام محترم به استحضار می رساند:

 • اثر زمانی عدم تمکین(نشوز)بر پرداخت نفقه

  در این نوشتار به اثر زمانی عدم استحقاق نفقهدر صورت ارایه حکم عدم تمکیندر حق زوج می پردازیم و به این سوال می پردازیم که چنانچه زوج موفق به دریافت حکم عدم تمکین گردد و متقابلا زوجه مبادرت به طرح دعوی نفقه شده باشد، آیا زوج نسبت به زمان قبل از صدور اجراییه تمکین ، تکلیف بر پرداخت نفقه بطورکلی از زمان عقد ساقط می گردد یا تا زمان صدور اجراییه ، پرداخت نفقه بر دوش زوج باقیست و از آن زمان به بعد دیگر تکلیفی بر پرداخت نفقه ندارد؟
  دکتر علی رفیعی، وکیل پایه یک دادگستریبعنوان وکیل طلاقدر دعاوی خانوادگی نظیر طلاق،مهریه، نفقه و... خانوادگی بیان می دارد :
  توضیح آنکه از جمله حقوق زوجین نسبت به یکدیگر ، حق بر تمکین بر دیگری است بدین معنا که زوجین بر مبنای حسن معاشرت نسبت به یکدیگر، بایستی نسبت به یکدیگر تمکین نمایند. تمکین که در عرف و دکترین حقوقی به دو جنبه تمکین عام( وظایف عام زوجیت) و تمکین خاص( برقراری روابط زناشویی)، تقسیم می گردد ، در خصوص زوجه ، قانونگذار آثاری را در صورت اثبات عدم تمکین مترتب دانسته است که شامل اسقاط پرداخت نفقه، حق بر ازدواج مجدد زوج می گردد.
  در این خصوص چنانچه تمکین زوجه سابقاً اثبات گردیده باشد نظیر آنکه زوجه باکره یا دوشیزه نباشد، بایستی قایل به این مهم باشیم که زوج از زمان عقد(قبل از صدور اجراییه) متعهد به پرداخت نفقه می باشد و اجراییه مبتنی بر عدم تکمین زوجه اثر قهقهرایی ندارد و زوج متعهد به پرداخت نفقه تا زمان صدور اجراییه خواهد بود.


  در این خصوص رایی از شورای حل اختلال شهرستان مشهد مشاهده گردید که متاسفانه راه ناصوابی را پیموده بود که مطابق دریافت حکم بر عدم تمکین زوجه، زوج تکلیفی بر پرداخت نفقه نخواهند داشت که در این راستا لایحه دفاعیه تمکین برای احدی از مراجعین تنظیم گردید که بشرح ذیل تقدیم می گردد:

  ریاست محترم دادگاه حقوقی مشهد
  باسلام
  احتراماً در خصوص دادنامه خلاف بشماره......... مورخ.... صادره از شعبه 12 شورای حل اختلاف شماره یک مشهد مستند به جهات الف و ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی ضمن تقاضای نقض دادنامه و واخواهی بعمل آمده از سوی زوج به استحضار می رساند:
  1-آنچنانچه تجدیدنظرخوانده محترم اقرار و اذعان دارد، زوج اعلام می نماید اینجانب تا قبل از صدور اجراییه عدم تمکین، خویش را تماماً به انجام می رسانیده ام تا آنجا که اینجانب از حالت دوشیزگی خارج و چندین سال نسبت به تمکین نامبرده اقدام نموده ام.بعبارت دیگر مراتب تمکین در حق زوج به تایید ایشان رسیده است فلذا وفق قاعده فقهی « استصحاب» مراتب تمکین بقوت خود باقی خواهد گردید و نمی توان برخلاف موازین حقوقی مبادرت به صدور حکم نمود.
  2-نکته حایز اهمیت در این خصوص عطف به ماسبق دانستن دادنامه عدم تمکین نسبت به چندین سال قبل از آن و در نتیجه عدم تعلق نفقه از زمان عقد می باشد. بعبارت دیگر به زعم شورای حل اختلاف، چنانچه زوجه بعنوان مثال پس از 10 سال تمکین به لحاظ رفتارهای زوج، مبادرت به تمکین ننماید، شورای حل اختلاف اعلام می نماید که زوجه از شروع زندگی مشترک هیچگونه تمکینی ننموده و در نتیجه مستحق نفقه نخواهد بود که بدیهی است چنین استدلالی بر خلاف حقوق مکتسبه زوجه و برخلاف منطق و اصول حقوقی است.
  3-دادنامه صادره در تعارض صریح و مسلم با اقرار زوج دایر بر وجود رابطه زناشویی حکایت دارد و زوج هیچگنه دلیل پرداخت دایر بر اثبات پرداخت نفقه ارایه نمی نماید.
  4- آثار ناشی از صدور دادنامه الزام به تمکین جنبه تاسیسی دارد و پس از صدور اجراییه ، حق ازدواج مجدد و اسقاط نفقهبه همراه خواهد داشت و در نتیجه نمی توان چنین آثاری را به زمان قبل از صدور دادنامه و اجراییه تسری دارد.

 • اعاده دادرسی حقوقی ناشی از تعارض آراء :

   

  مقدمه:

  چنانچه رای از نوع حکم قطعی از دادگاه حقوقی صادر گردد، در شرایط خاص و منحصر بفردی می توان رای مذکور را به چالش کشاند که چنین  شرایط و جهاتی در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی احصاء گردیده است و تحت عنوان اعاده دادرسی از آن نام برده شده است.

  یکی از این جهات مورد شناسایی توسط قانونگذار در خصوص بند 4 این ماده می باشد که مقرر می دارد « حکم صادره با حکم دیگری  در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت شده باشد.»

  در این خصوص توجه شما مخاطبین محترم را به لایحه تنظیم یافته از جناب دکتر علی رفیعی  وکیل پایه یک دادگستری در خصوص آثار پذیرش فسخ قرارداد  اجاره جلب می نماییم که مطابق آن احکام متعارضی از مراجع قضایی صادر گردیده است.

   

  نمونه لایحه دفاعیه اعاده دادرسی ناشی از تعارض آرا:

   

  ریاست محترم شعبه........ دادگاه حقوقی عدالت تهران

  باسلام

    احتراماً در خصوص پرونده تحت کلاسه ............   که منجر به صدور دادنامه قطعی صادره در مقام تجدیدنظرخواهی موکل از رای شماره.......... مورخ 29/3/98  صادره از شورای حل اختلاف گردیده است مستند به جهت بند 4 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی به استحضار آن مقام محترم می رساند:

  1-چنانچه وفق منضمات تجدیدنظرخواهی موکل از رای شورا به استحضار آن دادگاه محترم می رسد، پرونده مرتبط در خصوص خواسته فسخ قرارداد اجاره فی مابین موکل بعنوان مستاجر و خوانده بعنوان موجر در شعبات......... دادگاه حقوقی عدالت و شعبه..........  دادگاه حقوقی تجدیدنظر در حال رسیدگی بوده است( ایراد امر مطروحه) که متاسفانه شورای محترم حل اختلاف علی رغم فقدان صلاحیت راجع به رسیدگی دعوی فسخ، مبادرت به اعلام فسخ قرارداد و پرداخت اجرت المثل از قرار روزی دویست هزار تومان در حق خوانده می نماید و آن دادگاه محترم خواسته مذکور را مورد تایید قرار می دهد.

  2-مراتب مذکور در حالیست که وفق دادنامه صادره از شعبه............  دادکاه حقوقی عدالت، اساساً خواسته فسخ قرارداد اجاره رد می گردد که بدیهی است رد فسخ ، بمنزله تداوم قرارداد اجاره می باشد که علی رغم این مهم، آن دادگاه محترم برخلاف رای صادره دادگاه هم عرض(..........) ، ضمن پذیرش آثار فسخ قرارداد، موکل را محکوم به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان بعنوان اجرت المثل ناشی از فسخ قرارداد اجاره می نماید.

  3-علی ایحال نظر بر انکه موکل در مقام جلوگیری از تضییع حقوق قانونی خویش، در خصوص تجدیدنظرخواهی بعمل آمده از رای شعبه........... دادگاه عدالت و طرح آن در شعبه............. دادگاه تجدیدنظر مبادرت به استرداد دادخواست تجدیدنظر نموده و این مهم بمعنای قطعیت دادنامه صادره از شعبه............. دادگاه حقوقی عدالت می باشد و تعارض با رای صادره از آن دادگاه محترم می باشد( بند 4 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی) ،فلذا ضمن تقاضای پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامه صادره از آن شعبه محترم، متقاضی توقف و جلوگیری از عملیات اجرایی مورد تقاضاست. 

  دکتر علی رفیعی

   

 • دعوی زن عليه شوهر مقيم خارج از کشور ­صدور اجرائيه عليه شوهر مقيم خارج از کشور

   

   kharejii
  اجرای اجرائيه در خارج از کشور
  نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

  52 شماره 161هفته دادگستری صفحه 1413

  1-مردی با زنی ازدواج می کند.شوهر پس از ازدواج زنش را ترک و به کشور دوردستی ميرود و در آنجا سکونت مينمایدهرگاه فرض شود نفقه ای بزن ندهد و حاضرب طلاق هم نشود٬ آیا همسرش ميتواند برای طلاق بدادگاه شهرستان محل اقامت خود مراجعه و تقاضای طلاق نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا دادگاه ميتواند بصرف ترک خانواده از ناحيه شوهر٬ گواهی عدم امکان سازش صادر نماید؟ به هر صورت ترتيب حل قضيه در مواردی که زوج در یکی از کشورهای خارجی مقيم شده باشد چيست؟

  2-در چنين شرایط آیا زن ميتواند عليه همسرش شکایت ترک انفاق طرح نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه باینکه جرم ترک انفاق از جرائم مستمر است ٬ دادسرای محل سکونت زن صالح برسيدگی هست یا نه ؟ در این مورد به چه ترتيب عمل ميشود؟
  در وضع موصوف چنانچه زن مطالبه مهریه اش را داشته باشد آیا ميتواند به اجرای ثبت و یا محکمه حقوق محل اقامت خود مراجعه نماید یا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ٬ اگر شوهر مالی در ایران نداشته باشد آیا ميتوان اموالی را که درکشور خارجی محل اقامت خود دارد٬ برای توقيف معرفی نمود یا نه ؟ و ترتيب عمل در این حال چگونه است ؟
  اداره حقوقی با بررسی استعلام فوق و طرح آن در کميسيونهای مشورتی آئين دادرسی مدنی و آئين دادرسی کيفری
  پاسخ ونظر مشورتی خود را در مورد شقوق مختلف آن بشرح زیر تهيه و اعلام داشته است
  با استناد قسمت اخير ماده 7 قانون حمایت خانواده که مقرر داشته است:
  1-در صورتیکه یکی از زوجين مقيم خارج ازکشورباشد دادگاه محل اقامت طرفيکه درایران مقيم است صلاحيت رسيدگی داردهر یک زوجين که در ایران مقيم باشد٬ ميتواند عليه طرف دیگر که در خارج از کشور اقامت دارد مبادرت به تقدیم دادخواست در مورد دعاوی مدنی و خانوادگی نماید
  2-در موردیکه محل سکونت زن از طرف شوهر معين شده باشد٬ دادسرای محل سکونت و د رمورد تفویض حق انتخاب مسکن از طرف شوهر بزوجه ٬ دادسرای محل سکونت زوجه برای رسيدگی به بزه ترک انفاق صلاحيت دارد و اما درموردی که زوج پس از ازدواج وعزیمت بکشوربيگانه مرتکب ترک انفاق گردد٬ حسب اصول آئين دادرسی کيفری دادسرای محل وقوع بزه (محل سکونت زوجه ) صلاحيت رسيدگی دارد همچنانکه طبق ماده 7 قانون حمایت خانواده نيزصلاحيت رسيدگی به کليه دعاوی خواهان مقيم ایران بر مبنای خصائص وویژگيهای دعاوی خانوادگی بدادگاه محل سکونت طرف مقیم ایران اعطاء می شود.
  3-برای مطالبه مهریه ٬ زن ميتواند تقاضای صدور اجرائيه نماید (اگر سند ازدواج رسمی باشد) یا بدادگاه خانواده مراجعه کند بصراحت ماده 2 قانون حمایت خانواده ٬ دعوای راجع به مهرزن جزء دعاوی خانوادگی و رسيدگی به آن تابع مقرراتقانون مذکور است 0بنابراین مرجع رسيدگی دادگاه شهرستان در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش خواهد بود و در صورتيکه یکی از زوجين مقيم خارج از کشور باشد٬ دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقيم است صلاحیت رسیدگی دارد.
  و اما تامين اموال واقع در خارج از کشور به منظور اجرای حکم یا سند رسمی ٬ در صورتی ميسر است که بين ایران وکشور محل وقوع اموال قرارداد تعاون قضائی منعقد و این امردرقرار داد تصریح شده باشد

  دکتر علی رفیعی

  وکیل پایه یک دادگستری ، وکیل طلاق

 • شرایط تخلیه ملک استیجاری چگونه است؟

  دفترحقوقی موکل-افراد برای اینکه به طور موقت محلی رابرای سکونت یا کسب و کار داشته باشند، اقدام به بستن عقد اجاره در خصوص ملک مورد نظر برای مدتی مشخص می کنند که درواقع با این عقد، مالک منافع ملک در مدت تعیین شده می شوند. یعنی وقتی شخصی با دیگری عقد اجاره منعقد کرده و ملکی را اجاره می کند مالک منافع ان ملک در مدت اجاره می شود و مانند مالک مالی محسوب می شود. پس صاحب ملک یا شخصی دیگر نمی توانند مانع تصرف مستاجر در ملکی که ان را اجاره کرده است، شود.

 • ریاست محترم شعبه....... دادگاه خانواده...... تهران
  باسلام
  دفتر حقوقی موکل : احتراماً در خصوص پرونده تحت کلاسه بایگانی................ مطروحه در آن شعبه محترم که وقت جلسه رسیدگی آن بتاریخ........... ساعت..... تعیین گردیده است، بدین وسیله اینجانب به وکالت از خوانده( خانم..............)، دفاعیات بشرح ذیل به استحضار می رساند:

 •  

  بازپرس محترم شعبه........... دادسرای................. تهران

  موضوع: پاسخ به اظهارات وکیل شاکی

  باسلام

  دفتر حقوقی موکل- احتراماً در خصوص پرونده تحت کلاسه بایگانی بشماره............. مطروحه در ان شعبه محترم، نظر به تقدیم لایحه وکیل محترم شاکی بتاریخ................. در خصوص اعتراض به قرار منع تعقییب بدین وسیله مطالب ذیل در مقام تایید قرار صادره و تنویز و تشحیذ ذهن آن مقام محترم به استحضار می رساند:

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید